โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำพา สลางสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพ เบญมาตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2