โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0879658929
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิตตินันท์ เบญมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิรมย์ โคสาสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสถิตย์ จันทร์เกษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเกศินี รัชอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1