กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิตตินันท์ เบญมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอภิรมย์ โคสาสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสถิตย์ จันทร์เกษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเกศินี รัชอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทวินตรา ปาวงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : tawinta1127@gmail.com