กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประสบ บุรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุดาภรณ์ อุณวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5