โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสบ บุรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุดาภรณ์ อุณวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2