กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวารศิลป์ เรืองแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1