กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุวารี อาจวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประไมตรี สลางสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2