โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวารี อาจวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประไมตรี สลางสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2