โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชฎา ห้วยทราย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประไพ เบญมาตย์
ครู คศ.3